Activity

From 05/18/2019 to 06/16/2019

06/15/2019

07:20 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20059 (終了(Closed)): MH Thông tin hội viên(TOP)
em đã test lại ok rồi ạ Pham Minh Chau
04:30 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20049 (終了(Closed)): [iOS] 15-001-B_ManHinhSetting(TOP)
Em đã test lại ok rồi ạ Pham Minh Chau
04:28 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20052 (フィードバック(Feedback)): [iOs] Màn hình đăng ký hội viên 7iD<chọn phương pháp đăng ký>
Dear anh Quân,
Hiện tại các button Line, Google, Facebook, Twitter đã ok, còn button Yahoo xuất hiện lỗi loading. A...
Pham Minh Chau
04:10 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20060 (終了(Closed)): [iOs] Luồng thay đổi ID hội viên
Em đã test lại ok rồi ạ Pham Minh Chau
03:59 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20064 (終了(Closed)): [iOs] 13-010-D_ManHinhThuTucRutKhoiHoiVien7iD(HoiVienOmni7)
Em đã test lại ok rồi ạ Pham Minh Chau
03:48 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20066 (終了(Closed)): [iOs] PJB_7FS_TaiLieuThietKeManHinh_ID_04-001-A_ManHinhMenu
Em test lại rồi ạ Pham Minh Chau
03:36 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20069 (終了(Closed)): [iOs] Crash app ở màn hình rút khỏi hội viên.
Pham Minh Chau
03:35 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20068 (終了(Closed)): [iOs] Crash app ở màn hình rút khỏi hội viên.
Pham Minh Chau
03:35 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20067 (終了(Closed)): [iOs] Crash app ở màn hình rút khỏi hội viên.
Em đã test lại không xảy ra tình trạng crash app nữa ạ, e close luôn 2 bug bị spam nhé Pham Minh Chau
03:33 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20076: [IOS] PJB-03-002-HOME
Dear a Quân,
Fix lỗi số 2 xong e test lại 1 thể ạ
Tran Thi Huyen
03:29 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20010 (終了(Closed)): [App_iOs] 7FS_UnitTest_ID_01-013-A_ManHinhDangKyHoiVien7iD<DangKyLie...
Em đã test lại ok rồi ạ, thank anh! Pham Minh Chau
03:23 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20017 (終了(Closed)): [App_iOs] 7FS_UnitTest_ID_16-004-A_ManHinhHOMEDungChoPJA(HienThiDebu...
Em đã test lại ok rồi ạ, thank anh Pham Minh Chau
03:22 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20076: [IOS] PJB-03-002-HOME
Huyền
Em test lại nhé
Truong Le Quan
03:15 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20063 (終了(Closed)): [iOs] ID_13-011-B_ManHinhThongTinAppDenny's Sai màu line button
Em đã test lại ok rồi ạ, thank anh Pham Minh Chau
01:00 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20075: [Android] PJB-03-002-HOME
Dear Sáng,
1. Trường hợp có thông báo chưa đọc chưa hiển thị badge thông báo chưa đọc
2. Đang để scroll xuống dưới ...
Tran Thi Huyen
12:53 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20074 (終了(Closed)): [IOS] PJB-03-002-HOME
Dear a Thịnh
E test ok r ạ
Tran Thi Huyen
12:52 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20076 (新規(New)): [IOS] PJB-03-002-HOME
Dear a Quân,
1. Không hiển thị Icon thanh toán đặt hàng bằng smartphone(Hinh1)
2. Trường hợp có thông báo chưa đọc ...
Tran Thi Huyen
11:03 am 711.Dennys バグ(Bug) #20060: [iOs] Luồng thay đổi ID hội viên
Hoa
Test lại nhé
Truong Le Quan
11:02 am 711.Dennys バグ(Bug) #20010: [App_iOs] 7FS_UnitTest_ID_01-013-A_ManHinhDangKyHoiVien7iD<DangKyLienKet> Không đ...
Châu
Em test lại nhé
Truong Le Quan
11:02 am 711.Dennys バグ(Bug) #20017: [App_iOs] 7FS_UnitTest_ID_16-004-A_ManHinhHOMEDungChoPJA(HienThiDebug) Button Tha...
Châu
Em test lại nhé
Truong Le Quan
11:01 am 711.Dennys バグ(Bug) #20049: [iOS] 15-001-B_ManHinhSetting(TOP)
Hoa
Test lại nhé
Truong Le Quan
11:01 am 711.Dennys バグ(Bug) #20052: [iOs] Màn hình đăng ký hội viên 7iD<chọn phương pháp đăng ký>
Hoa
Test lại nhé.
Truong Le Quan
11:00 am 711.Dennys タスク(Task) #20058: [iOs] MH lựa chọn login 7iD
Hoa
Test lại nhé
Truong Le Quan
11:00 am 711.Dennys バグ(Bug) #20064: [iOs] 13-010-D_ManHinhThuTucRutKhoiHoiVien7iD(HoiVienOmni7)
Châu
Đã fix nhé em test lại xem.
Truong Le Quan
10:59 am 711.Dennys バグ(Bug) #20067: [iOs] Crash app ở màn hình rút khỏi hội viên.
Hoa
Đã fix, test xong rồi thì close 2 cái spam kia nhé.
Truong Le Quan
10:58 am 711.Dennys バグ(Bug) #20059: MH Thông tin hội viên(TOP)
Hoa
Đã fix nhé, test lại đi.
Truong Le Quan

06/14/2019

07:20 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20063 (解決(Resolved)): [iOs] ID_13-011-B_ManHinhThongTinAppDenny's Sai màu line button
Lỗi này a sửa rồi nhé. Phung Duy Thinh
07:19 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20074 (解決(Resolved)): [IOS] PJB-03-002-HOME
Bên anh sửa rồi nhé. Phung Duy Thinh
06:45 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20075 (新規(New)): [Android] PJB-03-002-HOME
Dear Sáng,
Back ground vùng footer sai màu đang để màu #FAFAFA -> Fix về màu #f2f2f2
Note: Đang fake thẳng vào màn...
Tran Thi Huyen
06:32 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20074 (終了(Closed)): [IOS] PJB-03-002-HOME
Dear a Thịnh
Màn hình Home bị crash
Click nút barcode -> Click nút Mile -> Bị crash app
Tran Thi Huyen
03:49 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20064 (フィードバック(Feedback)): [iOs] 13-010-D_ManHinhThuTucRutKhoiHoiVien7iD(HoiVienOmni7)
Dear anh Quân,
Em đã test lại case này.
Sai khi rút khỏi hội viên thành công --> Về màn hình TOP. Nhưng hiện tại ...
Pham Minh Chau
01:07 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20071 (新規(New)): [Android]_ID_10-001-B_ManHinhDanhSachThongBao sai màu background
Gửi Sáng,
Xem hộ t màu background màn hình này với, hiện tại đang không phải màu #FFFFFF
Chau Hoa Ta

06/13/2019

06:53 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20068 (終了(Closed)): [iOs] Crash app ở màn hình rút khỏi hội viên.
Anh Quân,
Hiện tại ứng dụng đang bị crash khi tap vào "x" ở màn hình rút khỏi hội viên.
Kết quả mong ...
Dương Thị Quỳnh Hoa
06:53 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20069 (終了(Closed)): [iOs] Crash app ở màn hình rút khỏi hội viên.
Anh Quân,
Hiện tại ứng dụng đang bị crash khi tap vào "x" ở màn hình rút khỏi hội viên.
Kết quả mong ...
Dương Thị Quỳnh Hoa
06:53 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20067 (終了(Closed)): [iOs] Crash app ở màn hình rút khỏi hội viên.
Anh Quân,
Hiện tại ứng dụng đang bị crash khi tap vào "x" ở màn hình rút khỏi hội viên.
Kết quả mong ...
Dương Thị Quỳnh Hoa
06:35 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20064: [iOs] 13-010-D_ManHinhThuTucRutKhoiHoiVien7iD(HoiVienOmni7)
Châu
Em test lại bug này cho anh nhé
Truong Le Quan
06:34 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20066: [iOs] PJB_7FS_TaiLieuThietKeManHinh_ID_04-001-A_ManHinhMenu
Hoa
Cái này là web view của họ mà bên mình có sửa được đâu em
Truong Le Quan
03:53 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20066 (終了(Closed)): [iOs] PJB_7FS_TaiLieuThietKeManHinh_ID_04-001-A_ManHinhMenu
Anh Quân,
Theo yêu cầu chỉnh sửa gần nhất, tại màn hình Menu nút < sẽ hiển thị từ tấng thứ 2 trở đi, và tap...
Dương Thị Quỳnh Hoa

06/11/2019

10:20 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20064 (終了(Closed)): [iOs] 13-010-D_ManHinhThuTucRutKhoiHoiVien7iD(HoiVienOmni7)
Dear anh Quân,
Anh check giúp em trường hợp này với ạ.
Sau khi rút thành công khỏi hội vieen7iD (Hội viên Omni) -->...
Pham Minh Chau

06/10/2019

08:35 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20063: [iOs] ID_13-011-B_ManHinhThongTinAppDenny's Sai màu line button
Anh sửa phần này rồi nhé. Phung Duy Thinh
07:32 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20063 (終了(Closed)): [iOs] ID_13-011-B_ManHinhThongTinAppDenny's Sai màu line button
Dear anh Thịnh,
Anh check giúp em màn này nhé.
Đăng nhập vào app --> Navi -->Màn hình thông tin hội viên --> Màn h...
Pham Minh Chau
03:25 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20057 (終了(Closed)): [iOs] Màn hình đồng ý quy tắc(quy tắc app 7FS)
Đã test xác nhận Dương Thị Quỳnh Hoa
11:38 am 711.Dennys バグ(Bug) #20056 (終了(Closed)): 【Android】ID_01-022-A_ManHinhQuenPassword
Dear a Trung,
Em đã test lại ok r ạ
Tran Thi Huyen
11:37 am 711.Dennys バグ(Bug) #20031 (終了(Closed)): [Android] Luồng đăng ký 7iD
Dear a Trung,
Em đã test lại ok r ạ
Tran Thi Huyen
11:34 am 711.Dennys バグ(Bug) #20047 (終了(Closed)): [Android] Luồng đăng ký
Dear a Trung,
Em đã test lại ok r ạ
Tran Thi Huyen
11:33 am 711.Dennys バグ(Bug) #20062 (新規(New)): [Android] Webview
Dear a Thành,
Webview: TH Nút next, back khi không phát sinh di chuyển đang để trạng thái active -> Fix về Inacti...
Tran Thi Huyen

06/08/2019

09:08 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20061 (新規(New)): [iOs] Phần hiển thị cố định được hiển thị ở vị trí cố định bất kể vị tr...
Anh Thịnh,
Đối với các webview, khi scroll xuống cuối cùng hoặc lên trên cùng vẫn kéo scroll được nữa
...
Dương Thị Quỳnh Hoa
09:02 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20060 (終了(Closed)): [iOs] Luồng thay đổi ID hội viên
Anh Quân,
Đối với hội viên omni khi thực hiện thay đổi ID hội viên, tap "x" ở Màn hình thay đổi ID hội viên ...
Dương Thị Quỳnh Hoa
08:17 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20059 (終了(Closed)): MH Thông tin hội viên(TOP)
Anh Quân,
MH Thông tin hội viên(TOP), phạm vi có thể nhấn là không hợp lệ đối với vùng text linh sau: nanaco番号の確認...
Dương Thị Quỳnh Hoa
07:54 pm 711.Dennys タスク(Task) #20058 (新規(New)): [iOs] MH lựa chọn login 7iD
anh Quân,
Khi thực hiện login 7iD sns bằng tài khoản omni thì không thực hiện được.
Thực hiện: MH lựa c...
Dương Thị Quỳnh Hoa
04:44 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20057 (解決(Resolved)): [iOs] Màn hình đồng ý quy tắc(quy tắc app 7FS)
Anh kiểm tra thấy bình thường, em kiểm tra lại nhé. Phung Duy Thinh

06/07/2019

04:36 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20031: [Android] Luồng đăng ký 7iD
Huyền,
Anh sửa rồi nhé
Nguyen Van Trung
04:30 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20047: [Android] Luồng đăng ký
Huyền,
Anh sửa rồi nhé
Nguyen Van Trung
04:23 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20056: 【Android】ID_01-022-A_ManHinhQuenPassword
Huyền,
Anh sửa rồi nhé
Nguyen Van Trung
04:17 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20057 (終了(Closed)): [iOs] Màn hình đồng ý quy tắc(quy tắc app 7FS)
anh Thịnh,
Khi bị lỗi mạng, tab "next" hiển thị dialog thông báo lỗi.
Kết quả hiện tại: hiển thị thông ba...
Dương Thị Quỳnh Hoa
03:57 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20051 (終了(Closed)): [Android] 01-002-A_7iDmàn hình đăng ký hội viên<chọn cách thức đăng ...
Anh Trung, em test lại ok rồi ạ Chau Hoa Ta
01:32 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20056 (終了(Closed)): 【Android】ID_01-022-A_ManHinhQuenPassword
Dear a Trung,
Textbox đang bị căn theo content -> Fix: chỉ hiển thị content trên 1 dòng
Tran Thi Huyen

06/06/2019

03:45 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20052 (作業中(In Progress)): [iOs] Màn hình đăng ký hội viên 7iD<chọn phương pháp đăng ký>
Anh Quân,
Khi tab vào twitter -> mở ứng dụng Twitter sau đó back lại MH lựa chọn phương pháp đăng ký => MH...
Dương Thị Quỳnh Hoa
12:27 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20020 (終了(Closed)): [Android] JPA_ID_16-004-A_ManHinhHOMEDungChoPJA(HienThiDebug)
T đã test lại, ok rồi nhé Chau Hoa Ta

06/05/2019

07:05 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20052 (フィードバック(Feedback)): [iOs] Màn hình đăng ký hội viên 7iD<chọn phương pháp đăng ký>
Anh Quân,
Vùng SNS khi thực hiện test exclusion nếu tap liên tiếp vào button thì bị lỗi sau:
- Line: crash ...
Dương Thị Quỳnh Hoa
04:33 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20051 (終了(Closed)): [Android] 01-002-A_7iDmàn hình đăng ký hội viên<chọn cách thức đăng ...
Gửi anh Trung,
Vùng SNS khi thực hiện test exclusion nếu tap liên tiếp vào button thì bị lỗi sau:
- Line...
Chau Hoa Ta
04:21 pm 711.Dennys タスク(Task) #20050 (終了(Closed)): [iOS] Màn hình đăng ký hội viên 7iD<chọn phương pháp đăng ký>
Anh Thịnh,
Vùng SNS khi thực hiện test exclusion nếu tap liên tiếp vào button thì bị lỗi sau:
- Line: cra...
Dương Thị Quỳnh Hoa
03:07 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20045 (終了(Closed)): [Android_FeedBack_KH] 13-011-B_màn hình thông tin Dennys App
Dear a Thành,
Em đã test lại ok r ạ
Tran Thi Huyen

06/04/2019

06:57 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20042 (終了(Closed)): [Android] 01-002-A_7iDmàn hình đăng ký hội viên<chọn cách thức đăng ...
Gửi Sáng,
T đã test lại, ok rồi nhé
Chau Hoa Ta
06:56 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20043 (終了(Closed)): [Android] 01-002-A_7iDmàn hình đăng ký hội viên<chọn cách thức đăng ...
Gửi Sáng,
T đã test lại, ok rồi nhé
Chau Hoa Ta
05:22 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20045: [Android_FeedBack_KH] 13-011-B_màn hình thông tin Dennys App
Gửi Huyền,
Anh đã sửa lỗi này rồi, em xác nhận lại giúp anh.
Ha Van Thanh
03:24 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20048 (終了(Closed)): [Android] 01-021-A_màn hình khách hàng quên 7iD sai màu nút x
Dear anh Thành,
Em test lại ok rồi ạ.
Chau Hoa Ta
03:19 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20048: [Android] 01-021-A_màn hình khách hàng quên 7iD sai màu nút x
Gửi Hòa,
Ah đang sửa lỗi này rồi, để ah built lại app, rồi nhờ e xác nhận giúp.
Ha Van Thanh
02:49 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20046 (終了(Closed)): [Android] 15-001-B_ManHinhSetting(TOP)
Dương Thị Quỳnh Hoa
02:04 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20049 (終了(Closed)): [iOS] 15-001-B_ManHinhSetting(TOP)
anh Quân,
I. Chức năng
1.Chuẩn bị: setting khi đăng ký setting mail magazine chọn chế độ không đăng ký
2.F...
Dương Thị Quỳnh Hoa
01:57 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20048 (終了(Closed)): [Android] 01-021-A_màn hình khách hàng quên 7iD sai màu nút x
Gửi Sáng
Hiện tại màn hình này nút x đang hiển thị màu đen -> fix màu đỏ
Chau Hoa Ta
01:52 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20047 (終了(Closed)): [Android] Luồng đăng ký
Dear a Trung
Luồng đăng ký:
1. Chọn 1 Kid's Birthday -> click nút Next-> Click nút Back -> Không lưu thông tin ...
Tran Thi Huyen
01:45 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20046 (終了(Closed)): [Android] 15-001-B_ManHinhSetting(TOP)
Sáng,
1.Chuẩn bị: setting khi setting mail magazine chọn chế độ on
2.Flow
Khi nhấn vào nút 「設定 - setting」 tr...
Dương Thị Quỳnh Hoa
01:23 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20044 (終了(Closed)): [Android] 01-005-A_ màn hình qui tắc hội viên
Anh Thành, em test lại ok rồi ạ Chau Hoa Ta
01:14 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20041 (終了(Closed)): [Android] 01-008-A_màn hình đăng ký hội viên 7iD<nhập thông tin hội ...
T đã test lại ok rồi nhé Chau Hoa Ta
01:13 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20036 (終了(Closed)): [Android] PJA-01-014-Màn hình login 7iD<Chọn phương pháp login>【Quản...
Tran Thi Huyen
01:13 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20036: [Android] PJA-01-014-Màn hình login 7iD<Chọn phương pháp login>【Quản lý phát triển】
Dear all,
Đã test lại ok ạ
Tran Thi Huyen
01:12 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20045 (終了(Closed)): [Android_FeedBack_KH] 13-011-B_màn hình thông tin Dennys App
Dear a Thành,
1. Bị lỗi thiếu text
2. Điều chỉnh theo độ cao của cài đặt màn hình trong tài liệu thiết kế chính thức
Tran Thi Huyen
01:08 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20011 (終了(Closed)): [Android] PJA-13-003-B_Màn hình chọn ID hội viên email password
Do Van Sang
01:07 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20036 (解決(Resolved)): [Android] PJA-01-014-Màn hình login 7iD<Chọn phương pháp login>【Qu...
Gửi Huyền,
Anh Trung sửa rồi nhé!
Do Van Sang
01:06 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20044 (解決(Resolved)): [Android] 01-005-A_ màn hình qui tắc hội viên
Gửi Hoà,
T vừa sửa bên chỗ Anh Thành rồi nhé!
Do Van Sang
01:05 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20042 (解決(Resolved)): [Android] 01-002-A_7iDmàn hình đăng ký hội viên<chọn cách thức đăn...
Gửi Hòa,
T sửa rồi nhé!
Do Van Sang
12:36 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20041 (解決(Resolved)): [Android] 01-008-A_màn hình đăng ký hội viên 7iD<nhập thông tin hộ...
Gửi Hòa,
T sửa rồi nhé!
Do Van Sang
11:32 am 711.Dennys バグ(Bug) #20043 (解決(Resolved)): [Android] 01-002-A_7iDmàn hình đăng ký hội viên<chọn cách thức đăn...
Gửi Hòa,
T đã chỉnh sửa rồi nhé!
Do Van Sang
11:19 am 711.Dennys バグ(Bug) #20044 (終了(Closed)): [Android] 01-005-A_ màn hình qui tắc hội viên
Nút X luồng đăng ký là màu đỏ. Chau Hoa Ta
11:09 am 711.Dennys バグ(Bug) #20043 (終了(Closed)): [Android] 01-002-A_7iDmàn hình đăng ký hội viên<chọn cách thức đăng ...
Gửi Sáng,
1. Khoảng cách giữa text bị rộng hơn thiết kế (chi tiết như hình)
2. Các icon line, google, twitter đan...
Chau Hoa Ta
10:39 am 711.Dennys バグ(Bug) #20040 (終了(Closed)): [Android] 01-001A_màn hìnhTOP bị sai text
Gửi Sáng,
T đã test lại ok rồi nhé
Chau Hoa Ta

06/03/2019

07:13 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20042 (終了(Closed)): [Android] 01-002-A_7iDmàn hình đăng ký hội viên<chọn cách thức đăng ...
Dear Sáng,
Hiện tại button 会員登録 hẹp hơn thiết kế.
Chau Hoa Ta
03:16 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20041 (終了(Closed)): [Android] 01-008-A_màn hình đăng ký hội viên 7iD<nhập thông tin hội ...
Dear Sáng,
Màn hình này đang bị sai màu text (chi tiết như ảnh) và Chiều cao của text box bị rộng so với thiết kế.
Chau Hoa Ta
01:10 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20040 (解決(Resolved)): [Android] 01-001A_màn hìnhTOP bị sai text
T chỉnh sửa rồi nhé! Do Van Sang
01:07 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20040 (終了(Closed)): [Android] 01-001A_màn hìnhTOP bị sai text
Dear Sáng,
Màn hình này text đang bị thiếu dấu chấm
Chau Hoa Ta
10:09 am 711.Dennys バグ(Bug) #20030 (終了(Closed)): [Android] PJA-01-003-Màn hình đăng ký hội viên 7iD<Nhập email>【Quản ...
Dear Sáng,
T đã test lại, ok rồi.
Chau Hoa Ta
10:08 am 711.Dennys バグ(Bug) #20030: [Android] PJA-01-003-Màn hình đăng ký hội viên 7iD<Nhập email>【Quản lý phát triển】
Dear Sáng,
T đã test lại, ok rồi.
Chau Hoa Ta

06/01/2019

08:00 pm 711.Dennys タスク(Task) #20039 (終了(Closed)): 【IOS】PJA-13-003-Màn hình chọn ID hội viên/email/password【Quản lý p...
Em đã test lại ok rồi ạ Pham Minh Chau
07:57 pm 711.Dennys タスク(Task) #20039 (解決(Resolved)): 【IOS】PJA-13-003-Màn hình chọn ID hội viên/email/password【Quản lý...
Em test lại nhé. Phung Duy Thinh
06:56 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20005 (終了(Closed)): [Android] PJA-09-003-Dialog logout【Quản lý phát triển】
Dear Sáng,
Đã test OK
Tran Thi Huyen
06:54 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20005 (解決(Resolved)): [Android] PJA-09-003-Dialog logout【Quản lý phát triển】
Gửi Huyền,
T sửa rồi nhé!
Do Van Sang
06:52 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20004 (終了(Closed)): [Android] PJA-13-002-Màn hình thông tin hội viên 7ID【Quản lý phát tr...
Dear all,
Lỗi webview do phía KH
Tran Thi Huyen
06:50 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20004: [Android] PJA-13-002-Màn hình thông tin hội viên 7ID【Quản lý phát triển】
Gửi Huyền,
Xác nhận lại xem anh Trung sửa chưa nhé!
Do Van Sang
06:49 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20025 (終了(Closed)): [Android] PJA-01-012-Màn hình đăng ký hội viên 7iD<Xác nhận nội dung...
Dear Sáng,
Đã test OK
Tran Thi Huyen
06:49 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20004 (解決(Resolved)): [Android] PJA-13-002-Màn hình thông tin hội viên 7ID【Quản lý phát ...
Gửi Huyền,
Xác nhận lại xem anh Trung sửa chưa nhé!
Do Van Sang
06:49 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20021 (終了(Closed)): [Android] PJA-13-012-Màn hình thay đổi kids birthday【Quản lý phát tr...
Dear Sáng,
Đã test OK
Tran Thi Huyen
06:48 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20025 (解決(Resolved)): [Android] PJA-01-012-Màn hình đăng ký hội viên 7iD<Xác nhận nội du...
Gửi Huyền,
T sửa rồi nhé!
Do Van Sang
06:47 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20021 (解決(Resolved)): [Android] PJA-13-012-Màn hình thay đổi kids birthday【Quản lý phát ...
Gửi Huyền,
T sửa rồi nhé!
Do Van Sang
06:07 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20029 (終了(Closed)): [iOs] ID_01-003-A_ManHinhDangKyHoiVien7iD<NhapEmail> Hiển thị sai te...
Em test lại ok rồi ạ Pham Minh Chau
06:00 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20028 (終了(Closed)): [iOs/iPhone X] Luồng đăng ký 7iD
Em đã test lại ok rồi ạ Pham Minh Chau
05:57 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20032 (終了(Closed)): [iOs] ID_01-012-A_ManHinhDangKyHoiVien7ID<XacNhanNoiDungDangKy> Lỗi ...
Em đã test lại ok rồi ạ Pham Minh Chau
04:23 pm 711.Dennys タスク(Task) #20039 (終了(Closed)): 【IOS】PJA-13-003-Màn hình chọn ID hội viên/email/password【Quản lý p...
Dear a Thịnh,
Tất cả các màn hình webview nút close(x) đi từ màn hình Home đang là màu đỏ -> Fix: Màu đen
Tran Thi Huyen
03:47 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20029 (解決(Resolved)): [iOs] ID_01-003-A_ManHinhDangKyHoiVien7iD<NhapEmail> Hiển thị sai ...
Em check lại xem được chưa nhé. Phung Duy Thinh
03:46 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20032 (解決(Resolved)): [iOs] ID_01-012-A_ManHinhDangKyHoiVien7ID<XacNhanNoiDungDangKy> Lỗ...
Em kiểm tra lại phần này nhé. Phung Duy Thinh
03:44 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20028 (解決(Resolved)): [iOs/iPhone X] Luồng đăng ký 7iD
Em test lại phần này nhé. Phung Duy Thinh
01:45 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20038 (終了(Closed)): [App_iOs] ID_16-008-A_ManHinhMaintenance Hiển thị sai text lỗi
Em đã test lại ok rồi ạ!
Thank anh
Pham Minh Chau
01:44 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20038 (解決(Resolved)): [App_iOs] ID_16-008-A_ManHinhMaintenance Hiển thị sai text lỗi
Phung Duy Thinh
01:44 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20038: [App_iOs] ID_16-008-A_ManHinhMaintenance Hiển thị sai text lỗi
Phần này sửa rồi em test lại nhé. Phung Duy Thinh

05/31/2019

10:44 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20038 (終了(Closed)): [App_iOs] ID_16-008-A_ManHinhMaintenance Hiển thị sai text lỗi
Dear anh Thịnh,
Hiện tại màn maintenance đang bị sai text, anh check lại giúp em nhé.
Text mong muốn: システムメンテナンスを実...
Pham Minh Chau

05/30/2019

04:50 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20036: [Android] PJA-01-014-Màn hình login 7iD<Chọn phương pháp login>【Quản lý phát triển】
Dear a Trung,
Trường Email, Password đã QA chặn nhập 256 ký tự, a fix chặn nhập quá 256 ký tự giúp e ạ
Thank!
Tran Thi Huyen
04:39 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20036 (終了(Closed)): [Android] PJA-01-014-Màn hình login 7iD<Chọn phương pháp login>【Quản...
Dear a Trung,
Email
- Email chứa ký tự đặc biệt -> Hiện sai error msg(Hinh1) => Fix: Hiện thông báo lỗi "メールアドレスが...
Tran Thi Huyen
12:41 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20032 (終了(Closed)): [iOs] ID_01-012-A_ManHinhDangKyHoiVien7ID<XacNhanNoiDungDangKy> Lỗi ...
Dear anh Thịnh,
Anh check giúp em trường hợp này với ạ.
Vào màn hình đăng ký --> Chọn đăng ký bằng liên kết SNS -->...
Pham Minh Chau
12:32 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20031 (終了(Closed)): [Android] Luồng đăng ký 7iD
Anh Trung,
Khi thực hiện đăng ký tài khoản 7iD và không đăng ký thông tin trẻ tới màn hình đăng ký hội vien...
Dương Thị Quỳnh Hoa
12:26 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20030: [Android] PJA-01-003-Màn hình đăng ký hội viên 7iD<Nhập email>【Quản lý phát triển】

Ha Van Thanh
11:59 am 711.Dennys バグ(Bug) #20030 (終了(Closed)): [Android] PJA-01-003-Màn hình đăng ký hội viên 7iD<Nhập email>【Quản ...
Dear anh Thành,
Anh xem hộ em màn hình này với ạ.
Trường hợp nhập email đã đăng ký --> click next hiện tại đang ...
Chau Hoa Ta
11:52 am 711.Dennys バグ(Bug) #20029 (終了(Closed)): [iOs] ID_01-003-A_ManHinhDangKyHoiVien7iD<NhapEmail> Hiển thị sai te...
Dear anh Thịnh,
Anh check giúp em trường hợp này với ạ.
+ Tại màn hình đăng ký hội viên 7iD(nhập email) --> Nhập sa...
Pham Minh Chau
11:41 am 711.Dennys バグ(Bug) #20028 (終了(Closed)): [iOs/iPhone X] Luồng đăng ký 7iD
Anh Quân,
Khi thực hiện đăng ký tài khoản 7iD tới màn hình đăng ký hội vien 7iD<Xác nhận nội dung đăng ký>, ta...
Dương Thị Quỳnh Hoa

05/29/2019

09:27 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20016 (終了(Closed)): [App_iOs] 7FS_UnitTest_ID_16-004-A_ManHinhHOMEDungChoPJA(HienThiDebu...
Em đã test lại thấy link url rồi ạ Pham Minh Chau
03:36 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20002 (終了(Closed)): [App iOs] 01-003-A_ManHinhDangKyHoiVien7iD<NhapEmail> Hiển thị sai t...
Em đã check lại ok rồi ạ Pham Minh Chau
03:35 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20003 (終了(Closed)): [App iOs] 01-003-A_ManHinhDangKyHoiVien7iD<NhapEmail> Sai màu text v...
Pham Minh Chau
03:35 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20006 (終了(Closed)): [App_iOs] 7FS_UnitTest_ID_01-008-A_ManHinhDangKyHoiVien7iD<NhapThong...
Pham Minh Chau
03:35 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20026 (終了(Closed)): [App_iOs] 13-011-B_ManHinhThongTinAppDenny's Lỗi hiển thị sai text v...
Pham Minh Chau
03:35 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20027 (終了(Closed)): [App_iOs] 13-011-B_ManHinhThongTinAppDenny's Lỗi hiển thị shop yêu t...
Pham Minh Chau
03:34 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20003: [App iOs] 01-003-A_ManHinhDangKyHoiVien7iD<NhapEmail> Sai màu text và button
Em đã check lại ok rồi anh nhé Pham Minh Chau
03:32 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20006: [App_iOs] 7FS_UnitTest_ID_01-008-A_ManHinhDangKyHoiVien7iD<NhapThongTinHoiVien> H...
ok anh ạ Pham Minh Chau
03:31 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20026: [App_iOs] 13-011-B_ManHinhThongTinAppDenny's Lỗi hiển thị sai text và sai màu but...
Em đã test lại ok rồi ạ Pham Minh Chau
03:28 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20027: [App_iOs] 13-011-B_ManHinhThongTinAppDenny's Lỗi hiển thị shop yêu thích không đă...
ok anh Pham Minh Chau

05/28/2019

08:13 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20027: [App_iOs] 13-011-B_ManHinhThongTinAppDenny's Lỗi hiển thị shop yêu thích không đă...
Phần này Android theo mình nhé. Phung Duy Thinh
08:11 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20026 (解決(Resolved)): [App_iOs] 13-011-B_ManHinhThongTinAppDenny's Lỗi hiển thị sai text...
Anh sửa cái này rồi nhé. Phung Duy Thinh
06:49 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20016 (解決(Resolved)): [App_iOs] 7FS_UnitTest_ID_16-004-A_ManHinhHOMEDungChoPJA(HienThiDe...
Châu
Em test lại task này nhé
Truong Le Quan
06:40 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20027 (終了(Closed)): [App_iOs] 13-011-B_ManHinhThongTinAppDenny's Lỗi hiển thị shop yêu t...
Dear anh Quân,
Anh check lại giúp e trường hợp này nhé.
Khi đăng ký--> Chọn 2 shop yêu thích.
Đăng nhập vào app --...
Pham Minh Chau
06:37 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20023 (終了(Closed)): [App_iOs] 09-003-B_DialogLogout. Lỗi đăng xuất
Dear anh,
Em đã test lại ok rồi ạ
Pham Minh Chau
06:35 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20026 (終了(Closed)): [App_iOs] 13-011-B_ManHinhThongTinAppDenny's Lỗi hiển thị sai text v...
Dear anh Quân,
Anh check lại màn hình này giúp em với ạ.
Đăng nhập vào app --> Navi --> Thông tin hội viên --> Thôn...
Pham Minh Chau
06:08 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20025 (終了(Closed)): [Android] PJA-01-012-Màn hình đăng ký hội viên 7iD<Xác nhận nội dung...
Dear Sáng,
Màn hình ID 01-012 bị lỗi màu text, Background và thiếu Line(Hinh7,8)
Tran Thi Huyen
05:48 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20022 (終了(Closed)): [Android] PJA-16-002-Dialog khi lỗi truyền tin(hội viên 7iD※ barcode...
Dear anh Thành,
Em đã test lại, ok rồi ạ.
Chau Hoa Ta
04:47 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20022: [Android] PJA-16-002-Dialog khi lỗi truyền tin(hội viên 7iD※ barcode)【Quản lý phá...
Gửi Hòa,
Anh đã sửa lỗi này rồi, em test và xác nhận lại giúp anh.
Anh cám ơn.
Ha Van Thanh
04:35 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20023 (解決(Resolved)): [App_iOs] 09-003-B_DialogLogout. Lỗi đăng xuất
Anh sửa phần này rồi em check lại nhé. Phung Duy Thinh
01:32 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20023 (終了(Closed)): [App_iOs] 09-003-B_DialogLogout. Lỗi đăng xuất
Dear anh Thịnh,
Anh check giúp e trường hợp này với ạ.
Đăng nhập vào app Dennys --> Navi (TOP) --> Click button Lo...
Pham Minh Chau
01:07 pm 711.Dennys バグ(Bug) #19995 (終了(Closed)): [Android] PJA-01-005-Màn hình quy tắc hội viên 7iD【Quản lý phát triển】
Dear Sáng,
Màn hình này ok rồi.
Chau Hoa Ta
01:04 pm 711.Dennys バグ(Bug) #19993 (終了(Closed)): PJA-01-003-Màn hình đăng ký hội viên 7iD<Nhập email>【Quản lý phát tr...
Dear anh Trung,
Em đã test lại, ok rồi ạ.
Chau Hoa Ta
01:03 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20008 (終了(Closed)): [Android] PJA-01-008-Màn hình đăng ký hội viên 7iD<nhập thông tin hộ...
Dear anh Thành,
Em đã test lại, ok rồi ạ.
Chau Hoa Ta
01:01 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20022 (終了(Closed)): [Android] PJA-16-002-Dialog khi lỗi truyền tin(hội viên 7iD※ barcode...
Dear anh Thành,
Màn hình này đang bị sai màu một số text, anh xem lại hộ em với ạ.
Chau Hoa Ta
12:28 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20021 (終了(Closed)): [Android] PJA-13-012-Màn hình thay đổi kids birthday【Quản lý phát tr...
Dear Sáng,
Màn hình ID 13-012 bị sai 1 số màu text (Hinh4)
Tran Thi Huyen

05/27/2019

06:36 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20020 (終了(Closed)): [Android] JPA_ID_16-004-A_ManHinhHOMEDungChoPJA(HienThiDebug)
Dear Sáng,
Hiện tại màn hình này với trường hợp hội viên 7iD khi Click vào button Site thanh toán đặt hàng bằng sm...
Chau Hoa Ta
03:53 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20007 (終了(Closed)): 【Android】 PJA-13-013-Màn hình thay đổi shop yêu thích【Quản lý phát t...
Dear Sáng,
Đã test OK
Tran Thi Huyen
01:05 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20017 (終了(Closed)): [App_iOs] 7FS_UnitTest_ID_16-004-A_ManHinhHOMEDungChoPJA(HienThiDebu...
Dear anh Quân,
Anh check giúp emm trường hợp này với ạ: Sau khi đăng nhập app --> Màn hình HOME --> Click button Sit...
Pham Minh Chau
12:21 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20016 (終了(Closed)): [App_iOs] 7FS_UnitTest_ID_16-004-A_ManHinhHOMEDungChoPJA(HienThiDebu...
Dear anh Quân,
Anh check giúp emm trường hợp này với ạ: Sau khi đăng nhập app --> Màn hình HOME --> Click button Sit...
Pham Minh Chau

05/25/2019

03:50 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20011 (終了(Closed)): [Android] PJA-13-003-B_Màn hình chọn ID hội viên email password
Gửi Sáng,
Màn hình này hiện tại webwiew hiển thị sai.
Chau Hoa Ta
02:01 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20010 (終了(Closed)): [App_iOs] 7FS_UnitTest_ID_01-013-A_ManHinhDangKyHoiVien7iD<DangKyLie...
Dear anh Quân,
Hiện tại sau khi bấm button đăng ký bằng tài khoản yahoo --> thực hiện đăng nhập tài khoản Yahoo
Kế...
Pham Minh Chau
12:28 pm 711.Dennys バグ(Bug) #19993: PJA-01-003-Màn hình đăng ký hội viên 7iD<Nhập email>【Quản lý phát triển】
Dear anh Thành,
Anh xem lại hộ em màn hình này với ạ. Hiện tại msg thông báo lỗi đang bị sai.
1. Nhập email với...
Chau Hoa Ta

05/24/2019

06:43 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20008 (終了(Closed)): [Android] PJA-01-008-Màn hình đăng ký hội viên 7iD<nhập thông tin hộ...
Dear anh Thành,
Hiện tại màn hình này đang bị lỗi:
1. Drumroll Ngày tháng năm sinh nhập được ngày tương lai ở ...
Chau Hoa Ta
03:05 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20007 (解決(Resolved)): 【Android】 PJA-13-013-Màn hình thay đổi shop yêu thích【Quản lý phát...
Gửi Huyền,
Mình sửa rồi nhé!
Do Van Sang
03:05 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20007: 【Android】 PJA-13-013-Màn hình thay đổi shop yêu thích【Quản lý phát triển】
Gửi Huyền,
Mình sửa rồi nhé!
Do Van Sang
12:54 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20003 (解決(Resolved)): [App iOs] 01-003-A_ManHinhDangKyHoiVien7iD<NhapEmail> Sai màu text...
Anh sửa rồi em check lại nhé. Phung Duy Thinh
12:41 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20006 (解決(Resolved)): [App_iOs] 7FS_UnitTest_ID_01-008-A_ManHinhDangKyHoiVien7iD<NhapTho...
Màn này màu text a chỉnh đúng hết rồi nhé. Phung Duy Thinh
12:37 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20007 (終了(Closed)): 【Android】 PJA-13-013-Màn hình thay đổi shop yêu thích【Quản lý phát t...
Dear Sáng,
1. Click button<Thay đổi> -> đang di chuyển về màn hình tìm kiếm
=> Fix: Di chuyển về màn hình Hiển th...
Tran Thi Huyen
12:35 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20002 (解決(Resolved)): [App iOs] 01-003-A_ManHinhDangKyHoiVien7iD<NhapEmail> Hiển thị sai...
Anh sửa rồi em check lại nhé. Phung Duy Thinh
10:21 am 711.Dennys バグ(Bug) #20000 (終了(Closed)): [Android] PJA-01-010-Màn hình đăng ký hội viên 7iD<Chọn shop yêu thí...
Gửi Sáng,
Đã test ok.
Chau Hoa Ta
10:20 am 711.Dennys バグ(Bug) #19992 (終了(Closed)): PJA-15-001-Setting(TOP)【Quản lý phát triển】
Gửi Sáng,
Đã test ok.
Chau Hoa Ta

05/23/2019

09:54 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20001 (終了(Closed)): [iOs]PJA-01-002-ManHinhDangKyHoiVien7ID<ChonPhuongPhapDangKy>
Dear anh,
Sau khi test lại thì hiện tại màn hình đã có thể scoll, nhưng về phần ảnh bị sát lề là do button to nên bị...
Pham Minh Chau
09:04 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20004 (作業中(In Progress)): [Android] PJA-13-002-Màn hình thông tin hội viên 7ID【Quản lý p...
Gửi anh Trung,
3 bug của anh anh sửa nhé. Em sửa giao diện rồi!
Do Van Sang
08:25 pm 711.Dennys バグ(Bug) #19994 (終了(Closed)): [App_iOs] ID_01-009-A_ManHinhDangKyHoiVien7iD<NhapKid'sBirthday> Lỗi...
Pham Minh Chau
05:39 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20006 (終了(Closed)): [App_iOs] 7FS_UnitTest_ID_01-008-A_ManHinhDangKyHoiVien7iD<NhapThong...
Dear anh,
hiện tại text giải thích đang hiển thị màu khác với trong tài liệu thiết kế, anh check lại giúp em nhé. C...
Pham Minh Chau
04:24 pm 711.Dennys バグ(Bug) #19994 (フィードバック(Feedback)): [App_iOs] ID_01-009-A_ManHinhDangKyHoiVien7iD<NhapKid'sBirthd...
Anh ơi còn các ảnh số 4,5,7,8 e check lại vẫn chưa đúng anh xem lại giúp e nhé Pham Minh Chau
04:18 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20005 (終了(Closed)): [Android] PJA-09-003-Dialog logout【Quản lý phát triển】
Dear Sáng,
1. Sai text -> Fix về text"ログアウトしてもよろしいですか?"
Tran Thi Huyen
03:55 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20001 (解決(Resolved)): [iOs]PJA-01-002-ManHinhDangKyHoiVien7ID<ChonPhuongPhapDangKy>
Châu
Bé test lại nhé
Truong Le Quan
03:55 pm 711.Dennys バグ(Bug) #19994 (解決(Resolved)): [App_iOs] ID_01-009-A_ManHinhDangKyHoiVien7iD<NhapKid'sBirthday> L...
Châu
Em test lại nhé
Truong Le Quan
03:21 pm 711.Dennys タスク(Task) #19999 (終了(Closed)): PJA-08-001-Màn hình tìm kiếm shop【Quản lý phát triển】
Dear All,
Đã test ok
Tran Thi Huyen
03:21 pm 711.Dennys バグ(Bug) #19998 (終了(Closed)): [Android] PJA-01-002-ManHinhDangKyHoiVien7ID<ChonPhuongPhapDangKy>
Tran Thi Huyen
03:20 pm 711.Dennys バグ(Bug) #19998: [Android] PJA-01-002-ManHinhDangKyHoiVien7ID<ChonPhuongPhapDangKy>
Dear All,
Đã test ok
Tran Thi Huyen
03:09 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20004 (終了(Closed)): [Android] PJA-13-002-Màn hình thông tin hội viên 7ID【Quản lý phát tr...
Dear a Trung, Sáng
1. Sai màu Header underline => fix về màu #CCCCCCC
2. Sai màu text, line => Fix(chi tiết ảnh)
...
Tran Thi Huyen
12:48 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20000 (解決(Resolved)): [Android] PJA-01-010-Màn hình đăng ký hội viên 7iD<Chọn shop yêu t...
Gửi Hòa,
Anh Thành sửa rồi nhé!
Do Van Sang
12:46 pm 711.Dennys タスク(Task) #19999 (解決(Resolved)): PJA-08-001-Màn hình tìm kiếm shop【Quản lý phát triển】
Gửi Huyền,
Mình sửa rồi nhé!
Do Van Sang
12:46 pm 711.Dennys バグ(Bug) #19998: [Android] PJA-01-002-ManHinhDangKyHoiVien7ID<ChonPhuongPhapDangKy>
Gửi Huyền,
Màn hình này sửa hôm trước rồi nhé! Cái nào xong rồi thì thay đổi trạng thái thành close giúp mình nhé!
Do Van Sang
12:45 pm 711.Dennys バグ(Bug) #19998 (解決(Resolved)): [Android] PJA-01-002-ManHinhDangKyHoiVien7ID<ChonPhuongPhapDangKy>
Gửi Huyền,
Màn hình này sửa hôm trước rồi nhé! Cái nào xong rồi thì thay đổi trạng thái thành close giúp mình nhé!
Do Van Sang
12:44 pm 711.Dennys バグ(Bug) #19995 (作業中(In Progress)): [Android] PJA-01-005-Màn hình quy tắc hội viên 7iD【Quản lý phá...
Vấn đề này liên quan đến trang web của KH chưa xong nên chỉ có load webview như vậy thôi.
Hiện tại cứ sang được web ...
Do Van Sang
12:42 pm 711.Dennys バグ(Bug) #19992 (解決(Resolved)): PJA-15-001-Setting(TOP)【Quản lý phát triển】
Gửi Hòa,
Về <Setting thông báo push> không di chuyển đến setting thông báo push của thiết bị.Theo sơ đồ di chuyển mà...
Do Van Sang

05/22/2019

09:46 pm 711.Dennys バグ(Bug) #19992: PJA-15-001-Setting(TOP)【Quản lý phát triển】
Gửi anh Thành,
Em đã kiểm tra lại, lỗi số 2 và 3 đã đúng tuy nhiên lỗi số 1 vẫn bị sai. Anh xem lại giúp em với ạ....
Chau Hoa Ta
08:48 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20003 (終了(Closed)): [App iOs] 01-003-A_ManHinhDangKyHoiVien7iD<NhapEmail> Sai màu text v...
Dear anh,
Hiện tại ở màn đăng ký hội viên 7iD bằng email đang bị sai màu text hiển thị và màu button next.
Anh chec...
Pham Minh Chau
08:39 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20002 (終了(Closed)): [App iOs] 01-003-A_ManHinhDangKyHoiVien7iD<NhapEmail> Hiển thị sai t...
Dear anh,
Hiện tại ở màn đăng ký hội viên 7iD bằng email đang bị sai text hiển thị so với file thiết kế.
Anh check ...
Pham Minh Chau
07:36 pm 711.Dennys バグ(Bug) #19992: PJA-15-001-Setting(TOP)【Quản lý phát triển】
Gửi Hòa,
> - Sai màu line color
> - Sai màu Toggle switch OFF =>Fix về màu #999999
> - Sai màu 2 text giải thích...
Ha Van Thanh
05:28 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20001 (終了(Closed)): [iOs]PJA-01-002-ManHinhDangKyHoiVien7ID<ChonPhuongPhapDangKy>
Anh Thịnh,
Màn hình Đăng ký hội viên 7iD <chọn phương pháp đăng ký>, trên thiết bị iphone 5 (ios 11) màn ...
Dương Thị Quỳnh Hoa
03:29 pm 711.Dennys バグ(Bug) #20000 (終了(Closed)): [Android] PJA-01-010-Màn hình đăng ký hội viên 7iD<Chọn shop yêu thí...
Dear Sáng,
Header underline bị sai màu, theo thiết kế là màu #CCCCCCC
Chau Hoa Ta
01:15 pm 711.Dennys タスク(Task) #19999 (終了(Closed)): PJA-08-001-Màn hình tìm kiếm shop【Quản lý phát triển】
Dear Sáng
1. Sai text Tittle -> Fix về text: 店舗検索
2. Sai màu Tittle -> Fix về màu: #666666
Tran Thi Huyen
01:14 pm 711.Dennys バグ(Bug) #19998 (終了(Closed)): [Android] PJA-01-002-ManHinhDangKyHoiVien7ID<ChonPhuongPhapDangKy>
Dear a Trung, Sáng
1. TH đăng kí bằng TK SNS google->Nhập đúng TK google -> Đang di chuyển về màn hình đăng ký ID ...
Tran Thi Huyen
01:09 pm 711.Dennys バグ(Bug) #19991 (終了(Closed)): 【Android】PJA-13-001-Thông tin hội viên(TOP)【Quản lý phát triển】
Đã test OK Tran Thi Huyen
12:23 pm 711.Dennys バグ(Bug) #19995 (終了(Closed)): [Android] PJA-01-005-Màn hình quy tắc hội viên 7iD【Quản lý phát triển】
Hiển thị sai Quy tắc hội viên 7iD bằng webview Chau Hoa Ta

05/21/2019

10:05 pm 711.Dennys バグ(Bug) #19994 (終了(Closed)): [App_iOs] ID_01-009-A_ManHinhDangKyHoiVien7iD<NhapKid'sBirthday> Lỗi...
Đăng ký thông tin hội viên ID qua mail --> Nhập Kid's birthday
Hiện tại: Còn một số màu text và màu của button line ...
Pham Minh Chau
08:49 pm 711.Dennys バグ(Bug) #19993 (終了(Closed)): PJA-01-003-Màn hình đăng ký hội viên 7iD<Nhập email>【Quản lý phát tr...
Dear anh Thành,
1. Sai text giải thích (thiếu text)
2. Sai màu chữ text hint => fix về mã màu #C7C7CC
3. Sai th...
Chau Hoa Ta
08:34 pm 711.Dennys バグ(Bug) #19992 (終了(Closed)): PJA-15-001-Setting(TOP)【Quản lý phát triển】
Dear Sáng,
- Sai màu line color
- Sai màu Toggle switch OFF =>Fix về màu #999999
- Sai màu 2 text giải thích =>F...
Chau Hoa Ta
06:18 pm 711.Dennys バグ(Bug) #19991 (解決(Resolved)): 【Android】PJA-13-001-Thông tin hội viên(TOP)【Quản lý phát triển】
Gửi Huyền,
Sửa rồi nhé!
Do Van Sang
05:33 pm 711.Dennys バグ(Bug) #19991 (終了(Closed)): 【Android】PJA-13-001-Thông tin hội viên(TOP)【Quản lý phát triển】
Dear Sang,
Sai màu Background => Fix về mã màu #EAEAEA
Tran Thi Huyen
« Previous
 

Also available in: Atom