Issues

Filters

Apply Clear

Toggle_check # Project Tracker Status Priority Subject Assignee Updated Due date % Done Nguyên nhân Chức năng Nikki Phase1 Chức năng (First_Smartphone)
20003 711.Dennysバグ(Bug)新規(New)Normal[App iOs] 01-003-A_ManHinhDangKyHoiVien7iD<NhapEmail> Sai màu text và buttonTruong Le Quan05/22/2019 08:48 pm

20002 711.Dennysバグ(Bug)新規(New)Normal[App iOs] 01-003-A_ManHinhDangKyHoiVien7iD<NhapEmail> Hiển thị sai text giải thíchTruong Le Quan05/22/2019 08:39 pm

20001 711.Dennysバグ(Bug)新規(New)Low[iOs]PJA-01-002-ManHinhDangKyHoiVien7ID<ChonPhuongPhapDangKy>Phung Duy Thinh05/22/2019 07:41 pm

20000 711.Dennysバグ(Bug)新規(New)Normal[Android] PJA-01-010-Màn hình đăng ký hội viên 7iD<Chọn shop yêu thích/email magazine>【Quản lý phát triển】Do Van Sang05/22/2019 03:29 pm

19999 711.Dennysタスク(Task)新規(New)NormalPJA-08-001-Màn hình tìm kiếm shop【Quản lý phát triển】Do Van Sang05/22/2019 01:16 pm

19998 711.Dennysバグ(Bug)新規(New)Normal[Android] PJA-01-002-ManHinhDangKyHoiVien7ID<ChonPhuongPhapDangKy>Nguyen Van Trung05/22/2019 01:14 pm

19995 711.Dennysバグ(Bug)新規(New)Normal[Android] PJA-01-005-Màn hình quy tắc hội viên 7iD【Quản lý phát triển】Do Van Sang05/22/2019 12:23 pm

19994 711.Dennysバグ(Bug)新規(New)Normal[App_iOs] ID_01-009-A_ManHinhDangKyHoiVien7iD<NhapKid'sBirthday> Lỗi sai màu Phung Duy Thinh05/21/2019 10:05 pm

19993 711.Dennysバグ(Bug)新規(New)NormalPJA-01-003-Màn hình đăng ký hội viên 7iD<Nhập email>【Quản lý phát triển】Ha Van Thanh05/21/2019 08:49 pm

19992 711.Dennysバグ(Bug)新規(New)NormalPJA-15-001-Setting(TOP)【Quản lý phát triển】Ha Van Thanh05/22/2019 09:46 pm

(1-10/10) | Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF