Gantt

Filters

Zoom in Zoom out

months from Apply Clear

バグ(Bug) #20052: [iOs] Màn hình đăng ký hội viên 7iD<chọn phương pháp đăng ký>
タスク(Task) #20058: [iOs] MH lựa chọn login 7iD
バグ(Bug) #20061: [iOs] Phần hiển thị cố định được hiển thị ở vị trí cố định bất kể vị trí scroll
バグ(Bug) #20062: [Android] Webview
バグ(Bug) #20071: [Android]_ID_10-001-B_ManHinhDanhSachThongBao sai màu background
バグ(Bug) #20075: [Android] PJB-03-002-HOME
バグ(Bug) #20076: [IOS] PJB-03-002-HOME
 
 
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
 
« Previous Next »

Also available in: PDF PNG